La Política de Qualitat, definida per la Direcció per un abast de:

SERVEIS DE GESTIÓ DE PERSONAL TEMPORAL
actuant dins del context i considerant les expectatives de les parts interessades pertinents.
Té com horitzó aconseguir:

• Millorar en eficiència mitjançant la realització d’un servei exclusiu en funció de les necessitats del client.
• Enfocar el futur mitjançant l’ampliació de la companyia amb noves oficines.
• Potenciar l’expansió mitjançant la consecució de grans comptes.
• Assegurar-se que els serveis realitzats compleixin les expectatives previstes i es lliuren en perfectes condicions.
• Que la companyia estableixi les accions necessàries perquè es compleixin els requisits establerts pels clients, inclosos els legals i reglamentaris.
• Instal·lar a l’empresa en una situació de Millora Contínua.

A més d’establir uns objectius específics que quedaran reflectits anualment.

Per aconseguir aquests objectius, la Direcció considera indispensable disposar d’una estructura organitzativa completa i d’acord amb la norma UNE-EN-ISO 9001:2015. L’orientació de la direcció estratègica es descriu en la política basada en els riscos i oportunitats, gestionant així totes les opcions valorables.

La Direcció ha constituït el Comitè de Qualitat com el representant operatiu de la política de Qualitat, atorgant-li la responsabilitat i autoritat d’identificar i revelar els problemes inherents a la qualitat, emprenent les accions necessàries per a la seva solució, verificant els seus resultats.

Gener 2019

Gerència