La direcció de GCT PLUS defineix la Política de Qualitat per a un abast de:

 

SERVEIS DE GESTIÓ DE PERSONAL TEMPORAL

 

Actuant dins el context i considerant les expectatives de les parts interessades pertinents, té com a horitzó aconseguir:

• Millorar en eficiència mitjançant la realització d’un servei exclusiu en funció de les necessitats i requisits del client.

• Enfocar el futur mitjançant l’ampliació de la companyia amb noves oficines.

• Posar a disposició dels nostres clients un conjunt de recursos eficaços per millorar el seu procés productiu.

• Assegurar-se que els serveis realitzats compleixin les expectatives previstes i es lliurin en perfectes condicions.

• Fomentar la millora de les competències de personal.

• Maximitzar la satisfacció dels nostres clients.

• Que la companyia estableixi les accions necessàries perquè es compleixin els requisits establerts pels clients, inclosos els legals i reglamentaris.

• Instal·lar a l’empresa en una situació de Millora Contínua.

 

A més, ha d’establir uns objectius específics que quedaran reflectits anualment.

 

Per aconseguir aquests objectius, la Direcció considera indispensable disposar d’una estructura organitzativa completa i d’acord amb la norma UNE-EN-ISO 9001: 2015. L’orientació de la direcció estratègica es descriu en una política basada en els riscos i les oportunitats, gestionant així, totes les opcions valorables.

 

La Direcció ha constituït el Comitè de Qualitat com el representant operatiu de la Política de Qualitat, atorgant-li la responsabilitat i autoritat d’identificar i revelar els problemes inherents a la qualitat, emprenent les accions necessàries per a la seva solució, verificant els seus resultats.

 

Director-Gerent

Marc Gramunt

Setembre 2021